Nghĩa tình


 CÂU ĐỐI VIẾNG CÁC THÂN HỮU

THEO ĐUỔI NGHIỆP CẦM BÚT

     Do những cơ duyên khác nhau, Trần Từ Mai có một số thân hữu và bạn vong niên theo đuổi nghiệp cầm bút. Với các nhà văn, tác phẩm là một phần rất quan trọng của cuộc đời. Tưởng nhớ các nhà văn, không gì bằng nhắc đến, nghĩ đến những tác phẩm các vị đã dồn tim, vắt óc để viết ra.

     Trong những cặp câu đối tưởng niệm phía sau, nhan đề các tác phẩm của các nhà văn có giao tình thân được in đứng với kiểu chữ đậm tô màu. Những chữ trắng in nghiêng chỉ để chuyển ý.

Photo credit: from internet.