Tuesday, September 6, 2022

Huy Văn Trương: Nhà Tù Hình Chữ S / Truyện dài Chiến Tranh bên cạnh, Tình Yêu tập III


 

Liên lạc mua sách : Huy Văn Trương, 

Tác giả cuốn 

Tiếng Súng Cuối Cùng trong Dinh Độc Lập

Điện thoại (562) 229 8921