Monday, February 12, 2024

NGUYỄN TRÃI: Song có hoa mai, trì có nguyệt. Án còn phiến sách, triện còn hương