Trần Từ Mai

    
Những câu thơ của nhà thơ Bùi Khánh Đản phía trên  được trích từ bài "Đề Đường thi trích dịch" (1960). 
Dưới đây là toàn thể bài thơ ấy qua nét bút của chính tác giả. Thành thật cám ơn chị Phương Kim, ái nữ của cụ Bùi, 
đã cho phép chúng tôi phổ biến hai bài thơ thủ bút cùng chân dung của cụ.